د چارو ادارې د لوی ریاست تاریخچه

له ۱۳۵۲ څخه مخکې " شاهي دارالتحریر" او " د سلطنتي دربار وزارت" د ملاقاتونو د تنظیم، د مکتبونو، مراسلاتو، پيغامونو، حکمونو او فرمانونو د لیکلو په شان دندې ترسره کولې. دغه راز یې د چارو د ترسره کېدو له څرنګوالي د وخت حاکمان خبرول.

د محمد داود خان له واکمنیدو او جمهوري نظام له جوړیدو سره " شاهي دارالتحریر" په " د جمهوري ریاست دفتر"  بدل او پراخ شو. دغه دفتر د جمهوري ریاست د پلان او پالیسۍ ترڅنګ د ټولو پوځي، دیپلوماتیکو، تشریفاتي، خدماتي اومحافظتي چارو مسوولیت پر غاړه واخیست.

 "د جمهوري ریاست دفتر" د ۱۳۵۷ د ثور د اوومې له کودتا وروسته، په "د انقلابي شورا رئیسه هیئت" بدل او ونومول شو. دغه دفتر، د ارګ د محافظت، د جمهوري ریاست د لوژستیکي خدمتونو د برابرولو، تشریفاتو، ملاق"/>


aop.gov.af -

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of aop.gov.af

aopsaopaaopa login
aops morrisvilleaopaynowaops online
aopa.orgaops academyaoprals
aopenaopc docket sheetsaops amc 10
aopcaops vaaopa afsp
aops mathaops wikiaopc jobs
aops friscoaopc meaningaop function
aop planningaopen monitoraopa airports
aopa online

Load more


Top URL related to aop.gov.af

Load more


iKeyword Traffic Ranks of aop.gov.af
Owner:
Popular link:
Title link:
RANK:2518380
Country code:
Country name:
Rank on country:
Host:aop.gov.af
IP:178.79.184.164
Ref link:
Domains same extension :gov.af