Results for keyword: izkaz poslovnega izida

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of izkaz poslovnega izida

izkaz poslovnega izidasrs izkaz poslovnega izidaizkaz poslovnega izida

Load more

Top URL related to izkaz poslovnega izida

1. Text link: Kaj je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida? - Data d.o.o.

Domain: data.si

Link: https://data.si/blog/bilanca-stanja-izkaz-poslovnega-izida/

Description: Izkaz poslovnega izida v nasprotju z bilanco stanja ni sestavljen na določen dan, ampak za določeno obdobje, npr. od 1. januarja do 31. decembra posameznega poslovnega leta. V njem se od vseh prihodkov podjetja ali samostojnega podjetnika odštejejo vsi stroški, rezultat pa predstavlja čisti poslovni izid – dobiček ali izgubo.

2. Text link: Slovenski računovodski standard 21 (2016) - OBLIKE IZKAZA ...

Domain: www.racunovodja.com

Link: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9072/Slovenski_ra%E8unovodski_standard_21_(2016)_-_OBLIKE_IZKAZA_POSLOVNEGA_IZIDA_ZA_ZUNANJE_POSLOVNO_PORO%C8ANJE

Description: Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza poslovnega izida. 21.5. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih oblik (različici I in II). Ta standard daje prednost različici II, organizacija pa si izbere tisto, ki ji bolj ustreza tudi glede na njene mednarodne stike. 21.6.

3. Text link: RFR - Izkaz poslovnega izida

Domain: www.zvezarfr.si

Link: https://www.zvezarfr.si/produkti/revija-iks/revija-iks-1/14/izkaz-poslovnega-izida

Description: Izkaz poslovnega izida Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki obračunskega obdobja. Presežek prihodkov nad odhodki je dobiček, presežek odhodkov nad prihodki pa izguba. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki predstavljeni resnično in pošteno.

4. Text link: Izkaz poslovnega izida - računovodstvo Pavliha

Domain: www.pavliha.org

Link: http://www.pavliha.org/SRS_1/SRS_25.htm

Description: 25.1. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 25.2. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali posebne namene za potrebe zunanjega lahko pa tudi notranjega računovodskega poročanja.

5. Text link: SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje ...

Domain: www.racunovodstvo.net

Link: https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/srs-21-oblike-izkaza-poslovnega-izida-za-zunanje-poslovno-porocanje-njegov-predhodnik-je-srs-25

Description: Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 21.2. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali posebne namene za potrebe zunanjega poročanja.

6. Text link: Letna in druga poročila - AJPES

Domain: www.ajpes.si

Link: https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Javna_objava

Description: preglednic (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), pripravljenih iz podatkovne zbirke, in pojasnil k izkazom, slike skeniranega dokumenta, pdf datoteke. Zaključna poročila, poročila o prostovoljstvu in poročila volilnih/referendumskih kampanj so objavljena v obliki PDF datoteke.

7. Text link: Ogled članka Slovenski računovodski standard 21 (2016 ...

Domain: www.racunovodja.com

Link: https://www.racunovodja.com/Clanek/9072

Description: Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza poslovnega izida. 21.5. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih oblik (različici I in II). Ta standard daje prednost različici II, organizacija pa si izbere tisto, ki ji bolj ustreza tudi glede na njene mednarodne stike. 21.6.

8. Text link: Poenoteni obrazci - letna poročila za leto 2016

Domain: www.ajpes.si

Link: https://www.ajpes.si/novica/Poenoteni_obrazci_-_letna_porocila_za_leto_2016?id=302

Description: Poenoteni obrazci - letna poročila za leto 2016. Na podlagi bilančnih določb novele ZGD-1I, Slovenskih računovodskih standardov (2016) in Enotnega kontnega okvira je AJPES za leto 2016 za namen državne statistike in javne objave pripravil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne ...

9. Text link: VSEBINA IN ANALIZA IZKAZA FINAN NEGA IZIDA

Domain: www.cek.ef.uni-lj.si

Link: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/cad186.pdf

Description: 2. izkaz poslovnega izida 3. priloge s pojasnili k izkazom. Letno poroilo majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, srednjih ter velikih družb in povezanih družb, pa mora poleg tega obsegati tudi: 4. izkaz finannega izida 5. izkaz gibanja kapitala. Poslovno poroilo mora vsebovati:

10. Text link: izkaz poslovnega izida - Angleški prevod - Linguee

Domain: sl.linguee.com

Link: https://sl.linguee.com/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/prevajanje/izkaz+poslovnega+izida.html

Description: decembra 2009, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za leto, ki se je takrat izteklo, ter povzetek pomembnih računovodskih metod in druga pojasnila. eur-lex.europa.eu

Load more (10)